pl en de

PRZYGOTOWYWANIE PROCEDUR EMISJI OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

World Consulting Investments Sp. Z o.o. świadczy kompleksowe usługi związane z przygotowaniem procedury emisji obligacji korporacyjnych. Planujemy rozwiązania, które zapewniają naszym Klientom maksymalne wykorzystanie dobrodziejstw związanych z emisją tego rodzaju papierów wartościowych.

 1. Obligacje korporacyjne – co to jest?

  Są to dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne. Obligacje korporacyjne są emitowane w serii, stwierdzające zobowiązanie emitenta wobec nabywcy obligacji (obligatariusza).

  Podstawy prawne emisji obligacji korporacyjnych reguluje Ustawa o obligacjach z 29 czerwca 1995r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r nr 121, poz. 1300 z późniejszymi zmianami).

 2. Zalety emisji obligacji korporacyjnych:

  • idealny sposób pozyskania finansowania dla podmiotów o ustabilizowanej kondycji finansowej i dobrych wynikach finansowych,
  • często są wykorzystywane do finansowania planów finansowych, rzadziej jako źródło kapitału obrotowego,
  • jeden ze sposobów pozyskania najtańszego (z punktu widzenia kosztów finansowych) kapitału,
  • często wykorzystane w przypadku potrzeby pozyskania finansowania o charakterze długoterminowym.
 3. Podstawowe parametry obligacji korporacyjnych z uwagi na:

  1. Sposób oznaczenia obligatariusza:
   1. imienne
   2. na okaziciela
  2. Sposób oprocentowania
   1. stałe
   2. zmienne
   3. z dyskontem
  3. Termin wykupu
   1. krótkoterminowe
   2. długoterminowe
  4. Sposób zabezpieczenia
   1. bez zabezpieczenia
   2. zabezpieczone całkowicie
   3. zabezpieczone częściowo
  5. Sposób emisji – oferta.
 4. Główne etapy procesu emisji:

  1. Wybór konsorcjum i organizacja projektu
  2. Due diligence – badanie kondycji spółki
  3. Ustalenie struktury oferty
  4. Opracowanie dokumentów informacyjnych
  5. Pre - marketing
  6. Subskrypcja
 5. Dokumenty wymagane przy emisji obligacji korporacyjnych:

  • umowa zlecenia
  • umowa programu emisji (w przypadku umowy z jednym dealerem) lub umowy agencyjnej i dealerskiej (w przypadku umowy z kilkoma dealerami)
  • memorandum informacyjne
  • propozycja nabycia obligacji
  • warunki emisji obligacji
 6. Co obejmują usługi doradcze Word Consulting Investment S. A.?

  • prace wstępne polegające na organizacji procesu due diligence
  • analizę możliwości i struktury emisji,
  • pomoc przy wyborze i współpracę z Agencją Ratingową
  • pomoc przy wyborze i podpisaniu umowy z Agentem emisji
  • pomoc w identyfikacji i uczestnictwo w spotkaniach z potencjalnymi Inwestorami (nabywcami obligacji)