pl en de

EMISJA OBLIGACJI PRZYCHODOWYCH I KOMUNALNYCH

Każda jednostka samorządu terytorialnego, decydująca się na emisję obligacji musi przeprowadzić szereg działań, aby dostosować plan emisji do własnych potrzeb oraz zachować zgodność z obowiązującym prawem. World Consulting Investments Sp. Z o.o. doradzi, jak dokonać emisji w najefektywniejszy sposób.

 1. Obligacje przychodowe – co to jest?

  Obligacje przychodowe to szczególny rodzaj obligacji, których obsługa lub wykup związana jest z przychodami lub majątkiem, pochodzącym z finansowanego przedsięwzięcia.

 2. Podstawa prawna emisji obligacji przychodowych

  Podstawę prawną emisji obligacji przychodowych stanowi Ustawa o obligacjach z 29 czerwca 1995r. (Dz. U. nr 120, poz. nr 1300 z późniejszymi zmianami), art. 23a – 23c.

  Główną ideą obligacji przychodowych jest przyznanie obligatariuszom prawa do zaspokojenia ich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzytelnościami emitenta w całości lub części majątku przychodów lub z całości lub części majątku przedsięwzięcia, które sfinansowano ze środków uzyskanych z emisji obligacji, albo też z całości lub części przychodów innych przedsięwzięć określonych przez emitenta w warunkach emisji.

  Ustawa wymaga, aby wszelkie dochody z przedsięwzięcia gromadzone były na wydzielonym rachunku, tzw. rachunku przedsięwzięcia, z którego zabrania się wykonywania jakichkolwiek płatności z wyjątkiem spłaty zobowiązań wobec obligatariuszy.

 3. Obligacje przychodowe i komunalne – rozwiązanie dla gmin lub ich związków

  W sytuacjach, kiedy gminy lub ich związki nie są nastawione na generowanie zysków, obligacje przychodowe stanowią idealny sposób pozyskania kapitału. Ten rodzaj papierów dłużnych może stanowić doskonałą metodę finansowania gminnych przedsiębiorstw komunalnych. Dzięki temu mogą realizować znaczące inwestycje, wymagające dużych nakładów finansowych, w tym inwestycje współfinansowane ze środków unijnych.

  Gminy i miasta mogą w ten sposób pozyskiwać długoterminowe finansowanie przez okres 20 – 25 lat. Zadłużenie z tytułu emisji obligacji przychodowych, których emitentem jest jednostka samorządu terytorialnego lub jej związek, nie jest zaliczane do ogólnego zadłużenia danej jednostki.

 4. Zalety obligacji przychodowych i komunalnych:

  • dywersyfikacja źródła finansowania podmiotu oraz jednoczesna optymalizacja jego zdolności kredytowej. Dywersyfikacja zwiększa swobodę i bezpieczeństwo w pozyskiwaniu i zarządzaniu zewnętrznymi źródłami finansowania,
  • możliwość ograniczenia odpowiedzialności emitenta z tytułu wyemitowanych obligacji do kwoty określonych przychodów lub zdefiniowanego majątku,
  • emitent nie obciąża całego majątku i całości potencjalnych przychodów, zmniejszając przy tym ryzyko udzielenia odmowy kredytowania z banku w przypadku wystąpienia takiej konieczności w przyszłości,
  • stają się one alternatywą dla ograniczonych limitów bankowych, wynikającej z kredytowej oceny zdolności podmiotu,
  • zwiększenie elastyczności finansowania w zakresie kwot i terminów poszczególnych emisji, terminów zapadalności oraz ceny (rentowności), po jakiej uzyskuje się finansowanie,
  • emisja obligacji przychodowych i komunalnych może lepiej spełniać wymagania jednostki samorządu terytorialnego niż standardowy kredyt bankowy,
  • zmniejszenie wymogów i formalności nakładanych na potencjalnego kredytobiorcę,
  • niskie obciążenia czasowe i kosztowe związane z pozyskaniem finansowania,
  • kreowanie pozytywnego wizerunku na rynku kapitałowym, czyli aspekt promocyjny gmin i miast.
 5. Doradztwo w zakresie emisji obligacji przychodowych i komunalnych obejmuje m. in.:

  • określenie struktury obligacji (wielkość, okres emisji),
  • analizę finansową pod względem możliwości wykupu obligacji,
  • przygotowanie projektu uchwały Rady dotyczącej emisji obligacji,
  • pomoc w przygotowaniu niezbędnych danych dla RIO
  • realizacja procedury przetargowej na wybór agenta
  • przygotowanie całej procedury, w tym ocena ofert przy zastosowaniu metody TIC (True Interest Cost) polegającej na wyborze oferty o najniższym dla gminy koszcie pozyskania kapitału, jak również uwzględniającej realne warunki harmonogramu obsługi zobowiązań dłużnych