pl en de

PRZYGOTOWANIE PROCEDUR PRZETARGOWYCH

World Consulting Investments Sp. Z o.o. posiada bogate doświadczenie w organizacji przetargów, dzięki czemu usługi firmy w tym zakresie umożliwią wybór najlepszego sposobu realizacji zadań gminy i miast.

 1. Co to jest przetarg publiczny?

  Przetarg publiczny to rodzaj konkursu organizowanego przez podmioty gospodarcze lub instytucje administracyjne w celu uzyskania najdogodniejszych warunków wykonania robót, dostawy towarów itp.

  Podstawę prawną umowy przetargu reguluje Kodeks cywilny. Występuje on w dwóch zasadniczych postaciach:

  1. przetargu publicznego ustnego, mającego kształt licytacji publicznej stanowiącej formę egzekucji świadczeń pieniężnych,
  2. przetargu publicznego pisemnego, w którym pisemne oferty składa się do upływu terminu podanego w ogłoszeniu przetargowym, równocześnie przez wszystkich oferentów, po czym jest dokonywany wybór najkorzystniejszej oferty przez organizatora przetargu publicznego.

  Przepisy dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 7a P.z.p. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest procedura, którą zamawiający wszczyna poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu lub przesłanie zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy. Stanowi to organizację przetargu.

  World Consulting Investments Sp. Z o.o. zajmuje się przygotowaniem całej procedury przetargowej, tak aby spełniała wszystkie wymogi prawne i umożliwiała wybór najkorzystniejszej oferty.

 2. Kompleksowa organizacja procedury przetargu – usługi Word Consulting Investment S. A, m.in.:

  1. Przygotowanie oferty:
   • przygotowanie oferty dla Wykonawcy, która nie będzie podlegać odrzuceniu przez Zamawiającego
   • zebranie i analiza informacji niezbędnych do skompletowania odpowiedniej dokumentacji
   • analiza dokumentacji od Zamawiającego (przedmiary, projekty budowlane, siwz itp.)
  2. Tryby i sposoby udzielania zamówień - wybór właściwego trybu dla konkretnych usług lub dostaw, czy robót budowlanych.
  3. Dokumentacja postępowania (złożenie właściwych dokumentów na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, uzupełnianie brakujących dokumentów itp.)
   • sprawdzenie projektów budowlanych, wykonawczych i materiałów przetargowych pod kątem kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami
  4. Realizacja umowy:
   • zawieranie umów o zamówienia publiczne
   • postępowanie w przypadku, gdy Zamawiający nie dotrzymuje warunków umowy